top of page

Generelle vilkår

Anvendelsesområde
Disse generelle vilkår for PS Apps fastsætter salgs- og leveringsbetingelserne for både konsulentydelser, software og online-services.
Vilkårene er gældende for alle ydelser, varer og services som leveres af PS Apps, både leverancer som leveres uden yderligere aftale samt leverancer beskrevet i evt. accepterede tilbud. Nærværende vilkår kan kun afviges såfremt der er indgået anden skriftlig dokumentation.

 

Betalingsbetingelser
Betaling skal foretages senest 8 dage efter fakturadato med mindre andet er aftalt.
Ved forsinket betaling tillægges 6% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldstidspunktet, ligesom der vil blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Automatisk betaling
Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk PS Apps lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kreditkort eller via tilmelding til Betalingsservice eller lignende opkrævnings metode
Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved automatiskbetaling i forbindelse med abonnement fornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Fravalg af automatisk betaling
Såfremt man fravælger sig automatisk betaling, vil der blive påført et administrations- og faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Opsigelse af abonnement skal fra kundens side ske senest 8 dage før en ny faktureringsperiode påbegyndes. Opsigelse SKAL ske skriftligt til salg@psapps.dk.

PS Apps kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

PS Apps har ret til at lukke ned for kundens app og abonnement såfremt kunden ikke har betalt sit abonnement rettidigt. Foretager kunden betaling af udestående fakturaer efterfølgende, er PS Apps berettiget til at fakturere kunden kr. 995,00 for genetablering af kundens system.

PS Apps har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. PS Apps har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Kundens data
De informationer der indtastes eller opsamles i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. PS Apps kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.
Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.
Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.
PS Apps tilbyder alle kunder at indgå en databehandleraftale der beskriver hvorledes vi lever op til persondataforordningen.

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis abonnement udløber eller opsiges, sættes abonnementet automatisk i bero, hvilket medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af Peritas.

Hvis PS Apps ønsker at lukke adgangen til Applikationen generelt, kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til systemet.

Opdateringer og driftsstabilitet
PS Apps forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores Websites mens opdateringer foretages. PS Apps tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
PS Apps forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. PS Apps forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Peritas rettigheder
PS Apps giver Kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende Applikationen så længe der betales for bruges af denne efter gældende priser. Denne ret gælder udelukkende for kunden, og Applikationen må ikke benyttes for andre.
Kunden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger kundens login.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med PS Apps.

Produktansvar
Brugen af Applikationen og vores Websites foregår helt på eget ansvar. PS Apps kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen og vores Websites.

PS Apps er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse samt ukorrekt installering foretaget af andre end PS Apps. Opdateringer eller andre ændringer foretaget uden PS Apps ’ skriftlige samtykke, der måtte forårsage fejl, nedbrud eller lignede er uden ansvar for PS Apps.

PS Apps kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for hændelige eller indirekte skader eller for følgeskader, herunder, uden begrænsning, skader der opstår som følge af brug af eller tillid til nærværende software, driftstab eller tabt indtjening eller omkostninger til erstatningsvarer, også selvom vi i god tid informeres om sådanne skader.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af PS Apps Support
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få i PS Apps Support er til en hver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra PS Apps Support foregår helt på eget ansvar og PS Apps kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer PS Apps ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på Websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på Websitet eller Applikationen til Kunden.
Kunden giver PS Apps og vores samarbejdspartnere ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores Websites samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Reklamationer
Kunden er forpligtet til at teste det leverede ved enhver aflevering af hardware og software. Enhver mangel skal straks meddeles PS Apps. Reklamation skal ske, straks manglen opdages, dog senest 14 dage efter modtagelsen af det leverede.
Ved handelsvarer kan der være regler i varens dokumentation, der giver ret til yderligere reklamationsmuligheder. PS Apps kan frit vælge hvorledes en evt. reklamation bliver udbedret, eller, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod PS Apps.

Indsigelser
Hvis kunden måtte have indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen dog senest 10 dage fra fakturadato.

Ændringer og opdateringer
PS Apps kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tavshedspligt
Begge parter har i forhold til hinanden tavshedspligt og skal behandle modtagne oplysninger fortroligt. Såfremt en part måtte ønske det, skal den anden part til enhver tid returnere alle udleverede dokumenter eller andet materiale, herunder elektronisk data.

Konfliktløsning
Enhver uenighed i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, skal søges løst ved konstruktiv dialog med deltagelse af relevante personer fra begge parter, herunder beslutningstagere fra begge parter. I tilfælde af, at en sådan konflikt ikke kan løses ved en sådan dialog, må sagen afgøres ved de ordinære danske domstole i henhold til dansk ret.

Spørgsmål rettes til

PS Apps 

Kobbelvænget 120

7100 Vejle

support@psapps.dk

Privatlivspolitik: Text
bottom of page